Værdigrundlag

FODBOLDAFDELINGENS VÆRDIGRUNDLAG
Seest Boldklubs værdigrundlag

Formålsparagraf

At fremme og udvikle fodbold på alle niveauer i Seest, Kolding og opland.

Formålsparagraffen skal opnås gennem et værdigrundlag. Dette er forankret i 4 kerneværdier, der tilsammen udgør Seest Boldklubs fodboldafdelings identitet:

· Åbenhed
· Sammenhold
· Ansvarlighed
· Engageret

Åbenhed
1. Kommunikation
2. Information
3. Rene linier
4. Klarhed
5. Synliggørelse
Sammenhold
1. Samarbejde (vi følelse)
2. God tone
3. Motivation
4. Godt miljø
Ansvarlighed
1. Mod
2. Styring
3. Planlægning
4. Organisation
5. Struktur
Engagement
1. Handlefærdighed
2. Kreativitet
3. Forbillede

Ved åbenhed forstår vi: 
Rene linier og synliggørelse gennem klar information og kommunikation.

Ovenstående forpligter os til:
1. Direkte kommunikation og ærlighed klub og medlem imellem.
2. Synliggørelse af klubben såvel eksternt som internt.

Dette skal kunne ses opleves ved:
1. Dialog i dagligdagen mellem klubbens aktører og omgivelser, om vi mødes på banen eller i klubhuset.
2. Information offentliggjort via opslagstavler, klubbladet ”Målet”, informationsmateriale omdelt i skolerne, radio spots og publiceringer i andre offentlige medier som aviser etc.

Det måles på/ved:
1. At medlemmerne oplever demokratiske holdninger.
2. Alle viser interesse for hinanden.
3. Årlig gennemgang af antallet af eksponering i offentlige medier.
4. Respons fra udefrakommende.
5. Større medie- og medlemsinteresse for Seest Boldklub.

Åbenhed for Seest Boldklub
I Seest Boldklub er åbenhed en ganske naturlig ting. Vores budskab som klub kommer klarest ud gennem ærlig og direkte kommunikation klub og medlem imellem.
Åbenhed er for Seest Boldklub synlighed, det er demokratiske holdninger og ikke mindst en oprigtig interesse for alle aktører i og omkring klubben.
Åbenhed skabes på mange måder. For Seest Boldklub er ordet dialog et nøgleord. Dialogen opnås gennem klar og tydelig rettidig kommunikation og ikke mindst gennem information eksponeret i de interne såvel som eksterne medier, der omgiver Seest, Kolding og opland.
Åbenhed gennem information og kommunikation kan flytte Seest Boldklub.

Ved sammenhold forstår vi: 
Samarbejde og god tone på tværs af alle aldersgrupper, for fælles at skabe motivation og dermed et godt miljø.

Ovenstående forpligter os til:
1. At ansætte de rette folk, der kan skabe rammerne for menings- og holdningsudveksling på tværs af alle alderstrin.
2. Oprigtigt at interessere os for hele klubben.

Dette skal kunne ses opleves ved:
1. At medlemmer på tværs af aldersgrupper, føler sig trygge ved samvær i klublokalet, på banerne, i omklædningsrummene etc.
2. Senior hjælper til i ungdom og omvendt.

Det måles på/ved:
1. At der opleves en god og rar omgangstone blandt alle i klubben.
2. Stor tilslutning til tværgående arrangementer.
3. Interesse på tværs af aldersgrupper og hold.
4. At evt. en 1. holds spiller tager et træningspas ved lilleput.

Sammenhold for Seest Boldklub
For Seest Boldklub er sammenhold nøglen til motivation og derigennem et bedre miljø.
Vi er af den overbevisning, at en blanding af socialt samvær på tværs, samt viljen til altid at ville vinde giver de bedste sociale- og fodboldmæssige resultater.
Ydermere skal samarbejdet mellem klubben, spillere, trænere og forældre skabe et klubmiljø, der motiverer og udvikler spillernes sociale- og fodboldmæssige kunnen på alle niveauer.
Seest Boldklub er værestedet for alle, der vil være med i en sammentømret enhed, hvor rene linier, sammenhold og rendyrket amatørliv er nøgleordene.

Ved ansvarlighed forstår vi: 
1. En god organisation, der med struktureret styring og planlægning forfølger klubbens mål.
2. En organisation, der har mod til at løse konflikter i nuet.

Ovenstående forpligter os til:
1. At tage konflikter op så snart de er kendte.
2. Vide hvilke opgaver, der skal løses hvornår og hvordan.
3. At have en organisation med det rette antal på de rette pladser.

Dette skal kunne ses opleves ved:
1. Dynamik og stadig opnåelse af delmål.
2. God forståelig organisationsplan nedfældet på papir.
3. En nedskreven årsplan.
4. Synliggørelse af ansvar klubbens aktører imellem.
5. Skrevne og accepterede regler, for alle i og omkring klubben.

Det måles på/ved:
1. Minimering af antallet af konflikter i klubben.
2. Minimering af antallet af planlægnings ”kiks”.
3. Minimering af antallet af fejlopkald/fejlhenvendelser.

Ansvarlighed for Seest Boldklub
Uden ansvar, ingen organisatorisk styring. Uden organisatorisk styring, ingen planlægning. Uden planlægning, ingen fodboldklub. Ansvarlighed er med andre ord et absolut nøgleord for Seest Boldklub.
Med ansvar følger også beføjelser. Disse beføjelser skal bruges til rettidig konfliktløsning til gavn for alle i Seest Boldklub.
Ansvarlighed er også regler og overholdelse af disse. Alle klubbens medlemmer skal være klar over klubbens reglement og sikre overholdelse af dette.
Kun gennem ansvarlighed har Seest Boldklub en reel mulighed for positiv vækst.

Ved engagement forstår vi: 
1. At klubbens trænere, ledere og spillere skal udvise handlefærdighed og kreativitet, for derigennem at være et forbillede for alle.

Ovenstående forpligter os til:
1. At yde en ekstra indsats.
2. Ansættelse og rekruttering af de rigtige trænere og ledere.
3. At være åben overfor nye tanker og ideer.
4. At bruge vores individuelle kvalifikationer til gavn for alle niveauer i klubben.

Dette skal kunne ses opleves ved:
1. Synlige ledere, trænere og spillere i klublokalet, på banerne, i omklædningsrummene etc.
2. En konstant vilje til at ville, både i sjove og mindre sjove stunder.
3. Løbende involvering i kurser og idræts- og socialtrelaterede tiltag på tværs i klubben

Det måles på/ved:
1. Tilfredse medlemmer (årlig medlemsundersøgelse)
2. Folks vilje til at ville hjælpe på tværs igen og igen.

Engagement for Seest Boldklub
Engagement er den altoverskyggende drivkraft i Seest Boldklub. Vores trænere, ledere og spillere udviser handlefærdighed og kreativitet, for derigennem at være et forbillede for alle i klubben.
Engagement er i Seest Boldklub at yde en ekstra indsats, at være åben overfor nye tanker og ideer og ikke mindst at bruge vores individuelle kvalifikationer til gavn for alle niveauer i klubben.
Engagementet må aldrig dø, lysten er synlig både i sjove og mindre sjove stunder.
Seest Boldklub kan kun flytte sig rigtigt, hvis folk har viljen til at ville hjælpe på tværs igen og igen.

De 4 vigtige linier:
1. Åbenhed gennem information og kommunikation kan flytte Seest Boldklub.
2. Seest Boldklub er værestedet for alle, der vil være med i en sammentømret enhed, hvor rene linier, sammenhold og rendyrket amatørliv er nøgleordene.
3. Kun gennem ansvarlighed har Seest Boldklub en reel mulighed for positiv vækst.
4. Seest Boldklub kan kun flytte sig rigtigt, hvis folk har viljen til at ville hjælpe på tværs igen og igen.